Unicode order: ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب (ة) ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ (ػ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ) ف ق ك ل م ن ه و (ى) ي ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٮ ٯ ٰ

soundtranslitsalonefnl/med/init
[ʔ] *’ ʾ 2ءء
[aː] *ā, ʾا ااـا
[b]bب بـبـب
[t]tت تـتـت
[θ]th, ṯ, (s)ث ثـثـث
[d͡ʒ~ɡ~ʒ]j, ǧج ججج
[ħ]ḩ, ḥ, (7)ح ححح
[x]kh, ḵ, ḫ, (7', 5)خ خخخ
[d]dد دـدـد
[ð]dh, ḏ, (z)ذ ذـذـذ
[r]rر رـرـر
[z]zز زـزـز
[s]sس سـسـس
[ʃ]sh, šش شـشـش
[sˤ]ş, ṣ, (9)ص صـصـص
[dˤ]ḑ, ḍ, (9')ض ضـضـض
[tˤ]ţ, ṭ, (6)ط طـطـط
[ðˤ~zˤ]z̧, ẓ, (6')ظ ظـظـظ
[ʕ]ʿ ‘ (3)ع عـعـع
[ɣ]gh, ġ, ḡ, (3')غ غـغـغ
[f]fف فـفـف
[q]q, (2, g, 8)ق قـقـق
[k]kك كـكـك
[l]lل لـلـل
[m]mم مـمـم
[n]nن نـنـن
[h]hه هـهـه
[w, uː]w, ū, (oo)و وـوـو
[j, iː]y, ī, (ee)ي يـيـي

* ālif and the hamzah are complicated and with a multitude of rules. in summary:

complications unrelated to alif:

the short vowel marks:

Additional letters not used in Arabic (except possibly for پ p and ڤ v, for loanwords, foreign names, etc.) but present in other languages:

[p]pپپـپـپ
[ɡ]gگگـگـگ
ګګـګـګ
[t͡ʃ]čچچـچـچ
ڜڜـڜـڜ
[v]vڤڤـڤـڤ
ڥڥـڥـڥ
ۋۋـۋـۋ
[ʒ]žژژـژـژ
[t͡s]ś, cڅڅـڅـڅ
[x~ç~ʂ~ʃ]ښښـښـښ
[ɡ~ʝ~ʐ~ʒ]ģږږـږـږ
[d͡z]źځځـځـځ
[ɻ]ړړـړـړ
[ɖ]ډډـډـډ
[ɳ]ڼڼـڼـڼ
ڻڻـڻـڻ
[ɲ]ny, ñڽڽـڽـڽ
[ŋ]ng, ŋڭڭـڭـڭ
[ə]ə, eۀۀـۀـۀ

Eastern Arabic numerals

WesternEasternPersian
0٠۰
1١۱
2٢۲
3٣۳
4٤۴
5٥۵
6٦۶
7٧۷
8٨۸
9٩۹

Decimal mark: ٫

Thousands separator: ٬

Minus sign is unchanged, written to the right of the number: −


index | posted 2018-03-18, modified 2019-12-10, 2021-11-17